ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ

01-1060-1 Φλόγιστρο καραμέλας.